☝️VÝPRODEJ PRODUKTŮzobrazit nabídku | Sleva 10 % na unikátní polštáře Kanuda | 30 dnů na vrácení každého produktu

Obchodní podmínky a reklamace

Obchodní podmínky a reklamační řád vydané společností Adaptic Innovation a.s., IČ 06994237, DIČ CZ06994237

se sídlem Olšanská 2898/4a, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 23322 (dále jen „prodávající“).

 

Kontaktní údaje prodávajícího

telefon:  777 770 122

email:  [email protected]

bankovní spojení:  6994237/5500

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí znění všech kupních smluv, smluv o dílo případně rámcových smluv, které uzavírá společnost Adaptic Innovation a.s., jako prodávající, spolu s kupujícím. Obchodní podmínky jsou rovněž součástí všech smluv o zprostředkování a smluv o obchodním zastoupení, které uzavírá společnost Adaptic Innovation a.s. se svými obchodními partnery.
 2. Akceptace těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu je rovněž podmínkou pro nákup v eshopu prodávajícího. Kupující stvrzuje, že se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámil, souhlasí s nimi a výslovně je přijímá, okamžikem odeslání své objednávky prostřednictvím eshopu.
 3. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou vyhotoveny v českém jazyce a byly sepsány dle práva České republiky. Původním jazykem obchodních podmínek je jazyk český; případné překlady do jiných jazyků jsou pouze informativního charakteru. V případě nesouladu mezi českým a cizojazyčným textem obchodních podmínek převládne český text.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

II. Ceny zboží, objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace produktů v katalogu a v propagačních materiálech prodávajícího je informativního charakteru, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na eshopu prodávajícího. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na uvedené zboží za uvedené ceny.
 2. Kupující provádí objednávku, zahrnující výběr zboží a počet kusů, včetně výběru způsobu platby a doručení, následujícími způsoby:

  a. prostřednictvím zprostředkovatele prodávajícího, který vyplní objednávkový formulář za kupujícího ze svého účtu, vytvořeného na základě uzavřené smlouvy o zprostředkování;

  b. vyplněním objednávkového formuláře z účtu partnera, vytvořeného na základě uzavřené smlouvy o spolupráci (na partnera se vztahují veškerá ustanovení obchodních podmínek, která se vztahují na kupujícího, není-li ve smlouvě o spolupráci uvedeno jinak);

  c. vyplněním objednávkového formuláře ze zákaznického účtu, provedl-li kupující předchozí registraci v internetovém obchodě.
 3. Před odeslání objednávky je umožněno kontrolovat a měnit zadané údaje. Údaje odeslané v dokončené a potvrzené objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 4. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením přijetí objednávky prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího, případně též na emailovou adresu zprostředkovatele, byla-li objednávka kupujícího zadána prostřednictvím zprostředkovatele.
 5. V případě, že prodávající nemůže dodržet některý z požadavků uvedených v objednávce, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Tato nabídka se považuje za nabídku nový návrh kupní smlouvy, která je následně uzavřena až potvrzením kupujícího o přijetí nabídky.
 6. Všechny objednávky zaslané prodávajícímu jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku pouze, dokud nebylo kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím, a to emailem nebo telefonicky na kontakty uvedené v těchto obchodních podmínkách.

 

III. Typy účtů

 1. Účet zprostředkovatele je vytvořen prodávajícím na základě uzavřené smlouvy o zprostředkování. Zprostředkovatel prostřednictvím svého účtu vyplňuje a odesílá objednávkové formuláře za kupující a to dle podmínek stanovených v uzavřené smlouvě o zprostředkování.
 2. Účet partnera je vytvořen prodávajícím na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Partner prostřednictvím svého účtu vytváří objednávky zboží do své prodejny, a to za ceny dle podmínek stanovených v uzavřené smlouvě o spolupráci.
 3. Zákaznický účet je vytvořen prodávajícím na základě registrace zákazníka v eshopu prodávajícího. Ze svého zákaznického účtu může kupující objednávat zboží.
 4. Přístup ke všem účtům je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, uživatel je povinen o těchto údajích zachovávat mlčenlivost. Uživatel není oprávněn umožnit užívání účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití účtu třetími osobami.
 5. Prodávající může zrušit účet, a to zejména v následujících případech:

  a. uživatel porušil tyto obchodní podmínky;

  b. došlo k ukončení smlouvy, na základě které byl účet zřízen;

  c. účet není využíván po dobu delší než 1 rok.
 6. Při registraci zákaznického účtu a objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Při jakékoliv změně je kupující povinen údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

 

IV. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží jsou splatné vždy okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (dále jen jako „kupní cena“). Kupující je povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 7 dnů ode dne objednání zboží.
 2. Kupující si může zvolit následující způsoby úhrady ceny za zboží:

  a. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
 3. Ve smlouvě uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím může být ujednána jiná lhůta pro zaplacení.
 4. V případě bezhotovostního způsobu úhrady kupní ceny je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn v okamžiku připsání platby na účet prodávajícího.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej kupujícímu prostřednictvím emailu.
 6. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce, pokud není dohodnuto jinak.
 7. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.
 8. K nabytí vlastnického práva ke zboží dojde zaplacením celé kupní ceny, včetně nákladů za dodání, nejdříve však v okamžiku převzetí zboží.

 

V. Převzetí zboží a vytknutí vad

 1. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Pokud bude z důvodů na straně kupujícího potřeba doručovat zboží opakovaně nebo odlišným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit veškeré náklady s takovým doručováním spojené.
 2. Lhůta pro dodání zboží kupujícímu je 14 dní. V případě, že je zboží zhotovováno podle specifických požadavků kupujícího, je maximální lhůta pro dodání 60 dní.
 3. Lhůta pro dodání začíná běže od okamžiku uhrazení kupní ceny kupujícím, nedohodnou-li se strany jinak (viz čl. II odst. 5).
 4. Odpovědnost za škodu na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží. V případě, že prodávající umožní kupujícímu převzít zboží a ten tak neučiní, přechází odpovědnost za škodu na zboží na kupujícího tímto okamžikem.
 5. Odpovědnost za škodu na přepravovaném zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu přepravci.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží odpovídá jeho objednávce a také zda bylo dodáno v odpovídajícím neporušeném obalu. V případě jakýchkoliv závad je kupující povinen tyto závady neprodleně ohlásit přepravci. Za později nahlášené závady prodávající neodpovídá.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající a uzavřel kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit ani od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 3. Mimo případ uvedený v čl. VI. odst. 2 má kupující, který je spotřebitelem, právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy na kontaktní email nebo doručovací adresu prodávajícího. Kupující může použít vzorový formulář, který je součástí těchto obchodních podmínek.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zakoupené zboží vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese kupující a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen vrátit zboží nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a pokud možno v původním obalu.
 5. Adresa pro vrácení zboží je:

  Adaptic Innovation a.s.
  Syrovická 172
  664 44 Ořechov

 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Prohlášení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být prodávajícím vrácena kupní cena. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky, ponížené o případný nárok na náhradu škody, kupujícímu nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy vrácené zboží převzal.
 8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud byla přerušena výroba, nebo dovoz zboží nebo jeho součástí. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, mělo zboží vlastnosti vymíněné nebo obvyklé s ohledem na povahu zboží.
 2. Vadu zboží je kupující povinen vytknout prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí zboží.
 3. Ustanovení čl. VII. odst. 1 a 2 se nepoužije v případě, kdy je zboží prodáváno za nižší cenu v důsledku vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále pak na opotřebené zboží způsobem jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v provozovně zprostředkovatele.
 6. V případě, že kupující je spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména kogentními ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající, jakožto správce údajů, tímto prohlašuje, že s veškerými osobními údaji získanými z titulu plnění smlouvy, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 2. Prodávající je povinen zajistit, aby k získaným osobním údajům neměly přístup nepovolané osoby. Prodávající zpracovává osobní údaje pro účely plnění předmětu kupní smlouvy, pro účely vedení účetnictví a za účelem ochrany. Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v nezbytném rozsahu, a po nezbytně dlouhou dobu.
 3. Je-li kupující subjektem osobních údajů, má právo na přístup k těmto osobním údajů, dále má právo na opravu osobních údajů, právo na vysvětlení a informaci o tom, jaké osobní údaje o něm prodávající shromažďuje, a rovněž může žádat o výmaz osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktního emailu prodávajícího.
 4. Pro účely této smlouvy a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, se za správce osobních údajů považuje fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Za zpracovatele osobních údajů se považuje fyzická nebo právnická osoba, který zpracovává osobní údaje pro správce. Za subjekt osobních údajů se považuje fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají si strany, že se rovněž řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele z obecně závazných předpisů.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné až do jejich změny prodávajícím.

 

V Praze dne 1.9.2018

 

PřílohyFormulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Adaptic Innovation a.s., IČ 06994237, DIČ CZ06994237

Olšanská 2898/4a, 130 00 Praha 3

 
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

 

……………………………………………………………………………………………………………….

Zboží bylo objednáno dne ………………………, číslo objednávky ……………………………

 

Zboží jsem převzal dne ……………………………..

Jméno a příjmení spotřebitele ……………………………………….

 

Adresa ……………………………………………………………………

 

 

                                                                       Podpis spotřebitele ………………………………

                                                                       Datum ……………………..